کلیدواژه‌ها = قیر
بررسی پدیده پیرشدگی در مخلوط‏ های آسفالتی

دوره 43.1، شماره 70، خرداد 1392، صفحه 71-77

---

سیدعباس طباطبایی؛ حسن زیاری؛ منصور ایارده