کلیدواژه‌ها = اطمینان‌پذیری
توسعه مدل شبیه‌سازی تولید انرژی برق‌آبی مخزن با رویکردی جدید

دوره 46.3، شماره 84، آذر 1395، صفحه 89-99

سیداحسان فاطمی؛ مژگان پاک بین؛ مریم حافظ پرست مودت