نویسنده = عباس قلندرزاده
تعیین عدد مدول نشست جانبو در خاک های رسی با استفاده از سرعت موج برشی (مطالعه موردی: شهر تبریز)

دوره 49.4، شماره 97، اسفند 1398، صفحه 105-115

10.22034/ceej.2020.8442

علیرضا علیزاده مجدی؛ روزبه دبیری؛ نوید گنجیان؛ عباس قلندرزاده


رفتار لرزه‌ای دیوارهای ساحلی سپری مدفون در لایه مستعد روانگرایی

دوره 45.1، شماره 78، خرداد 1394، صفحه 15-28

اشرف ذکری؛ محمدحسین امین فر؛ عباس قلندرزاده؛ محمدعلی لطف اللهی یقین