نویسنده = کامبیز راشدی
ساخت پانل ‏های سقفی کاذب با استفاده از پسماند جامد جوهرزدایی از کاغذ بازیافتی

دوره 43.3، شماره 72، آذر 1392، صفحه 77-83

---

رحیم یداللهی؛ یحیی همزه؛ شادمان پورموسی؛ علیرضا عشوری؛ محمد جعفری؛ کامبیز راشدی