نویسنده = مهدی ملارمضانی
پیش‌بینی بلندمدت مصرف آب شهری با استفاده از شبکه بیزین (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور)

دوره 52.2، شماره 107، شهریور 1401، صفحه 47-56

10.22034/jcee.2021.31917.1763

مسعود تابش؛ مهدی ملارمضانی؛ اکبر شیرزاد؛ نیوشا راثی فقیهی