نویسنده = محمدحسین امین فر
رفتار لرزه‌ای دیوارهای ساحلی سپری مدفون در لایه مستعد روانگرایی

دوره 45.1، شماره 78، خرداد 1394، صفحه 15-28

اشرف ذکری؛ محمدحسین امین فر؛ عباس قلندرزاده؛ محمدعلی لطف اللهی یقین


بررسی آزمایشگاهی استفاده از بتن بازیافت‌ شده در لایه زیراساس روسازی‌های راه

دوره 44.4، شماره 77، اسفند 1393، صفحه 1-11

وحید آین؛ سیّدمسعود نصرآزادانی؛ علیرضا خاوندی خیاوی؛ محمدحسین امین فر؛ جواد علیزاده صومعه