نویسنده = فریبا بهروز سرند
بهسازی مارن سبز تبریز با استفاده از زئولیت و متارس فعال شده بازی

دوره 53.4، شماره 113، اسفند 1402، صفحه 24-35

10.22034/ceej.2023.54867.2213

افشین دیبامهر؛ فریبا بهروز سرند؛ رامین وفایی پور سرخابی


مدل‏سازی عددی بالازدگی پوشش بتنی کانال اصلی انتقال آب دشت تبریز

دوره 43.4، شماره 73، اسفند 1392، صفحه 21-34

فریبا بهروز سرند؛ مسعود حاجی علیلوی بناب؛ علی پاک