نویسنده = یوسف نظام دوست
تاثیر میزان خوردگی خاموت و میلگردهای کششی بر رفتار تیرهای بتن مسلح

دوره 50.2، شماره 99، شهریور 1399، صفحه 61-70

10.22034/jcee.2020.23208.1565

یوسف نظام دوست؛ محمود میری؛ حسین بهشتی نژاد