نویسنده = حمید رضا نجاتی نمین
بررسی آزمایشگاهی اثر توأمان تسلیح و تثبیت بر رفتار برشی ماسه بابلسر

دوره 49.4، شماره 97، اسفند 1398، صفحه 83-91

10.22034/ceej.2020.8444

عیسی شوش پاشا؛ حمید رضا نجاتی نمین