نویسنده = محمود قضاوی
بهسازی خاک ماسه ای سست با بالشتک دانه ای و ستون سنگی در سلول واحد

دوره 53.4، شماره 113، اسفند 1402، صفحه 191-205

10.22034/ceej.2023.55109.2219

علی شاهمندی؛ کاظم برخورداری؛ محمود قضاوی؛ محمود هاشمی