نویسنده = حسین سلطانی جیقه
ویژگی ‏های تغییر حجمی و رفتار برشی خاک ‏های رسی مخلوط

دوره 42.4، شماره 69، اسفند 1391، صفحه 67-74

---

حسین سلطانی جیقه؛ کاوه جعفریان؛ ساناز جاجانی