نویسنده = فاطمه واحدی
استفاده از مدل هوش مصنوعی مرکب نظارت شده برای پیش‌بینی سطح آب زیرزمینی

دوره 46.3، شماره 84، آذر 1395، صفحه 101-112

عطاالله ندیری؛ فاطمه واحدی؛ اصغر اصغری مقدم؛ علی کدخدایی