نویسنده = محمد وریا خورده‌بینان
تحلیل حساسیت تنش و بیشینه تغییر مکان قائم سطح بالاست بر اساس مشخصات سیستم خطوط بالاستی راه‌آهن ایران

دوره 45.1، شماره 78، خرداد 1394، صفحه 103-114

سعید محمدزاده؛ جبارعلی ذاکری؛ محمد وریا خورده‌بینان