نویسنده = محمد رحیمیان
تحلیل اندرکنش دینامیکی سرریز و پی سد بارزو شیروان با استفاده از روش المان مرزی

دوره 42.2، شماره 67، شهریور 1391، صفحه 1-14

---

بابک امیدوار؛ محمد رحیمیان؛ علیرضا صناعی ها