نویسنده = مهسا اسماعیلی
شبیه‌سازی اثر پیکربندی و تعداد بافل‌ها بر کارایی هیدرولیکی مخازن تماسی کلر

دوره 52.2، شماره 107، شهریور 1401، صفحه 179-188

10.22034/jcee.2021.42792.1976

مهدی اسدی آقبلاغی؛ مهسا اسماعیلی؛ روح‌الله فتاحی نافچی