دوره و شماره: دوره 45.4، شماره 81، زمستان 1394، صفحه 1-130 (زمستان 94) 

مقاله کامل پژوهشی

1. بررسی تأثیر اندازه، رطوبت ذرات و مالچ پلی‌اکریلیک اسید بر میزان فرسایش بادی

صفحه 1-6

ناهیده اسحقی سردرود؛ هوشنگ کاتبی؛ عبدالرضا میرمحسنی


5. تأثیر دانه‌بندی مصالح بر خصوصیات عملکردی مخلوط آسفالتی

صفحه 45-57

ابراهیم سنگ سفیدی؛ مریم سنگ سفیدی؛ حسن زیاری


6. بررسی رفتار لرزه‌ای چلیک‌های کش‌بستی

صفحه 59-68

فرید سیف اللهی ننه کران؛ ارژنگ صادقی