مطالعات مقیاس واقعی تأثیر فشار تزریق بر مقاومت بیرون کشیدگی و رفتار خزشی میخ‌های گروتی در خاک مارن زیتونی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

2 پردیس بین‌المللی ارس دانشگاه تبریز

چکیده

مفاهیم طراحی یک سازه نگهبان میخکوبی شده بر اساس انتقال نیروی کششی تولید شده در مسلح کننده می­باشد. مکانیزم انتقال بار بین میخ و خاک، به پارامترهای بسیار نظیر تکنیک نصب، روش حفاری، نوع گروت مصرفی، فشار تزریق، اندازه و شکل مسلح کننده، مشخصات هندسی خاک محل، نفوذپذیری خاک و مشخصه­های مقاومت برشی خاک بستگی دارد. امروزه بحث گودبرداری­های عمیق به دلیل استفاده بهینه از اعماق زمین به عنوان فضاهای مفید، اهمیت فوق العاده­ای داشته که نحوه مهار آن­ها مخصوصاً در خاک­های ریزدانه چسبنده با توجه به تزریق­پذیری کم و پلاستیسیته بالا، عموماً مشکل آفرین بوده است. با توجه به رفتار متفاوت خاک­های مارنی در کوتاه و بلند مدت، در این تحقیق مقاومت کششی و رفتار خزشی میخ­ها در گونه­ای از این نوع خاک که عموماً در دسترس می­باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا تعداد 6 عدد میخ به قطر 11و به طول 400 سانتی­متر در حالت قائم و 4 میخ با همان مشخصات در حالت افقی با زاویه 15 درجه نسبت به افق در مقیاس واقعی در سایت تحقیقاتی اجرا و اثر فشار تزریق بر مقاومت کششی و رفتار خزشی میخ­ها با دستگاه جک کشش میخ که ویژه طرح ساخته شده و به ابزار اندازه­گیری با دقت 01/0 میلی­متر و دستگاه ثبت داده مجهز می­باشد، مورد بررسی قرارگرفت که نتایج حاکی از افزایش تقریباً 35 الی40 درصدی مقاومت کششی و بهبود رفتار خزشی میخ­ها در حالت استفاده از تزریق تحت فشار نسبت به تزریق ثقلی در میخ­های قائم و افقی اجرا شده می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Field Study of the Effect of Grout Pressure on Tensile Strength and Creep Behavior of Grout Nails in Green Marl

نویسندگان [English]

  • Gholam Moradi 1
  • Siamak Zadkarim 2
1 Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz
2 Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz
چکیده [English]

One of the most important problems and challenges in civil engineering is constructing structures, protecting excavation and the building in their surrounding and stabilizing embankments. Non-observing proper methods for protecting deeps and also constructing slopes will lead to irreparable damage and the risks resulted from probable subsidence and reducing the bearing capacity and lateral displacements will cause cracks in neighbouring structures of deep has been Described by FHWA (1998).
Studying the nails behavior in marl and clay soils which are considered as fine-grained soils with different properties compared to grained soils are the subjects which has been considered less. High plastic properties, semi-saturation state, changing its behavior in long-term, very low grouting and other similar cases are among the problems which necessitates studying the nail function in these types of soils.

[1]   Lazarte, C., Robinson, H., Gómez, J., Baxter, A., Cadden, A., Berg, R., "Soil Nail Walls Reference Manual", Federal Highway Administration, Washington DC 20590, US Department of Transportation, US, 2015.
[2]     Plumelle, C., Schlosser, F., "French National Research Project Clouterre- Recommendations", Federal Highway Administration, FHWA-SA-93-026, Washington DC, US, 1991.
[3]     Joseph Wong, C. P., Pun, W. K., Andy Wong, H. T., Raymond Wong, M. W., Cheung, T. K., Eric Li, S. F., "Guide to Soil Nail Design and Construction", Published by Geotechnical Engineering Office, Civil Engineering and Development Department, The Government of the Hong Kong Special Administrative Region, 2008.
[5]     Byrne, R. J., Cotton, D., Porterfield, J., Wolschlag, C., Ueblacker, G., "Manual for Design and Construction Monitoring of Soil Nail Walls", Report FHWA-SA-96-69R, Federal Highway Administration (FHWA), Washington DC, US, 1998.
[6]     Franzen, G., "Soil Nailing-A Laboratory and Field Study of Pullout Capacity", PhD Thesis, Department of Geotechnical Engineering, Chalmers University of Technology, Goteborg, Sweden, 1998.
[7]     Zhou, W. H., "Experimental and Theoretical Study on Pullout Resistance of Grouted Soil Nails", PhD Thesis, The Hong Kong Polytechnic University, 2008.
[8]     Pradhan, B., Tham, L., Yue, Z., Junaideen, S., Lee, C., "Soil-Nail Pullout Interaction in Loose Fill Materials", International Journal of Geomechanics, 2006, 6 (4), 238-247.
[9]     Su, L., Chan, T., Yin, J., Shiu, Y., Chiu, S., "Influence of Overburden Pressure on Soil-Nail Pullout Resistance in a Compacted Fill", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2008, 134 (9), 1339-1347.
[10]   Hong, C. Y., Yin, J. H., Zhou, W. H., Pei, H. F., "Analytical Study on Progressive Pullout Behavior of a Soil Nail", ASCE Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2012, 138, 500-507.
[11]   Hossain, M., Yin, J. H., "Influence of Grouting Pressure on the Behavior of Unsaturated Soil-Cement Interface", American Society of Civil Engineers, 2012, 138, 193-202.
[12]   Bayoumi, A., Bobet, A., Lee, J., "Pullout Capacity of a Reinforced Soil in Drained and Undrained Conditions", Finite Elements in Analysis and Design, 2008, 44, 525-536.