دوره و شماره: دوره 42.3، شماره 68، آذر 1391، صفحه 1-120 

مقاله کامل پژوهشی

تحلیل مقاومت و شکل‌پذیری ستون‌های ساخته شده از بتن پرمقاومت با مشخصات غیر‏قطعی

صفحه 1-12

---

محمد رضا اصفهانی؛ فرزاد شهابیان؛ سیدمحمد صابری زاده


مدیریت آب شهری تبریز با تأکید بر قابلیت اطمینان به کمک الگوریتم ارتقاء یافته مجموعه ذرات

صفحه 39-49

---

مهدی ضرغامی؛ حسن حاجی کاظمیان؛ محمدعلی بادامچی زاده؛ محمدعلی قربانی