استفاده از مدل عددی در حل معادلات جریان و برآورد آلاینده‏ های کیفی رودخانه‏ ها (مطالعه موردی رودخانه کرخه)

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده مهندسی علوم آب

2 دانشگاه شهید چمران - دانشکده مهندسی علوم آب

---

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Numerical Modeling for Solution of Flow Equations and Estimation of Water Quality Pollutants in Rivers (Case Study: Karkheh River)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Naseri Maleki 1
  • S. Mahmoud Kashefipour 2
2 Shahid Chamran University

کلیدواژه‌ها [English]

  • Karkheh River
  • FASTER model
  • Dispersion coefficient
  • Quality parameters
]1[     کارآموز، م.، "برنامه‏ریزی و مدیریت کیفی سیستم‏های منابع آب"، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ دوم، 1387.
]2[     توکلی‏زاده، ا. ع.، "بررسی کیفی سیستم‏های رودخانه‏ای به کمک مدل‏های کامپیوتری"، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1382.
]3[     باغبان‏پور، ش.، "مدل‏سازی عددی رسوب معلق غیرچسبنده در رودخانه‏ها"، نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه تربیت مدرس، 1389.
]4[     صفوی، ح. ر.، "پیش‏بینی کیفی رودخانه‏ها با استفاده از سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی"، مجله محیط شناسی، شمارة 1388، 53، 1-10.
]5[     توکلی‏زاده، ا. ع.، "تأثیر ضریب پخشیدگی بر مدل‏سازی کیفی آب‏های سطحی"، هفتمین سمینار بین‏المللی مهندسی رودخانه، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1385.
]6[        صدیق‏نژاد، ح.، کاشفی‏پور، س. م.، "مقایسه نتایج مدل‏های انتشار و انتقال رسوب برای آبگیر مارد و ارائه مدل مناسب برای منطقه با استفاده از مدل ریاضیFASTER "، هفتمین سمینار بین‏المللی مهندسی رودخانه، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1385.
[7]        Ayyoubzadeh, S., Riahi-Madvar, A. H., Khadangi, E., Ebadzadeh, M., "An Expert System for Predicting Longitudinal Dispersion Coefficient in Natural Streams by Using ANFIS", Journal of Expert Systems with Applications, 2009, 36, 8589-8596.
[8]        US Army Corps of Engineering, "HEC-6 Scour and Deposition in Rivers and Reservoir, User's Manual", The Hydraulic Engineering Center, USA, 1993.
[9]   Park, S. S., Lee, Y. S., "A Water Quality Modeling Study of the Nakdong River, Korea", Ecological Modeling, 2001, 152, 65-75.
[10] Kashefipour, S. M., Falconer, R. A., "Longitudinal Dispersion Coefficients in Natural Channels", Journal of Water Research, 2002, 36, 1596-1608.
[11]     Kashefipour, S. M., "Modeling Flow, Water Quality and Sediment Transport Processes in Riverine Basins", PhD Thesis, Department of Civil Engineering, Cardiff University, UK, 2001.
[12]     Seo, I. W., Cheong, T. S., "Predicting Longitudinal Dispersion Coefficient in Natural Streams", ASCE Journal of Civil Engineering, 1998, 124, (1), 25-32.