مدیریت آب شهری تبریز با تأکید بر قابلیت اطمینان به کمک الگوریتم ارتقاء یافته مجموعه ذرات

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی عمران

2 دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

3 دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی

---

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reliability-Based Urban Water Management Using Improved Particle Swarm Optimization (Case Study: Tabriz City, Iran)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Zarghami 1
  • Hasan Hajikazemiyan 1
  • Mohammad Ali Badamchizadeh 2
  • Mohammad Ali Ghorbani 3
1 University of Tabriz

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban water management
  • Multi objective optimization
  • reliability
  • Compromise programming
  • particle swarm optimization
]1[     ببران، ص.، هنربخش، ن.، "بحران وضعیت آب در جهان و ایران"، فصل‏نامه راهبرد، 1387، 48، 193-212.
]2[     حاجی‏کاظمیان، ح.، "بهینه‏سازی عرضه و تقاضای آب شهری تبریز با تأکید بر قابلیت اعتماد با استفاده از الگوریتم توسعه یافته "PSO، پایان‏نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، 1389.
[3]        Abrishamchi, A., Ebrahimian, A., Tajrishi, M., Marino, A., M., "Case Study: Application of Multicriteria Decision Making to Urban Water Supply", Water Resources Planning and Management, 2005, 131, 326-335.
[4]        Hellustrm, D., Jeppsson, U., Karrman, E., "A Framework for System Analysis of Sustainable Urban Water Management", Environmental Impact Assessment Review. 2000, 20 (3), 311-321.
[5]        Fattahi, P., Fayyaz, S., "A Compromise Programming Model to Integrated Urban Water Management", Water Resource Management, 2009, 21(1), 4-19.
[6]        Zarghami, M., Abrishamchi, A., Ardakanian, R., "Multi-criteria Decision Making for Integrated Urban Water Management", Water Resource Management, 2007, 22 (8), 1017-1029.
[7]        Kenedy, J., Eberhart, R., "Particle Swarm Optimization", Proc. of the International Conference on Neural Networks, Perth, Australia. 27 Nov- 01 Dec., 1995, pp 1944-1948.
[8]        Liu, J., Fan, X., Qu, Z. "An improved Particle Swarm Optimization with Mutation Based on Similarity", Third International Conference of Natural Computation. Haikou, China, 24-27 August, 2007, pp 824-828.
[9]        Juo, R., J., Yang, C., Y., "Simulation Optimization Using Particle Swarm Optimization Algorithm with Application to Assembly Line Design", Applied Soft Computing, 2011, 11 (1), 605-613.
[10]     Kindler, J., Kundzewicz, Z.W., "Multiple Criteria for Evaluation of Reliability Aspects of Water Resource Systems", Modelling and Management of Sustainable Basin-Scale Water Resource Systems, IAHS XXI General Assembly of IUGG, Boulder, CO., IAHS Publ. No. 231, 10–14 July 1995, 217-224.
]11[    تابش، م.، کریم‏زاده، آ.، "بهینه‏سازی شبکه‏های آبرسانی شهری با در نظر گرفتن قید قابلیت اطمینان و رابطه دبی- فشار در گره‏ها"، نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران، 1382، 37، (2)، 199-211.
[12]‏     Fujiwara, O., Ganesharajah, T., "Reliability Assessment of Water Supply System with Storage and Distribution Network", Water Resources Research, 1993, 29 (8), 2917-2942.
[13]     Zeleny, M., "The Theory of the Displaced Ideal, In: M. Zeleny (ed.), 153–206. Multiple Criteria Decision Making", Kyoto 1975, Springer-Verlag, Berlin.
[14]     Zarghami, M., Hajykazemian, H., "Urban Water Resources Planning by Using a Modified Particle Swarm Optimization Algorithm", Resources, Conservation and Recycling, 2012, in press, doi: 10.1016/j.resconrec. 2012.11.003
]15[    دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد، "گزارش اقلام پایه و فرم بالانس آب"، شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی، 1384-1388.
]16[    مهندسین مشاور آشناب، "طرح آبرسانی نهند، گزارشات مطالعات مرحله اول؛ جلد اول: خلاصه گزارشات توجیه اقتصادی طرح"، 1366.
]17[    دفتر برنامه ریزی، "سیمای کلی طرح آب‏رسانی تبریز از زرینه‏رود"، شرکت سهامی آب منطقه‏ای آذربایجان شرقی، 1372.
[18]     Keeney R. L., Raiffa, H., "Decisions with Multiple Objectives: Preferences and Value Tradeoffs", CambridgeUniversity Press, 1993.