توسعه یک روش نیمه‌تحلیلی جدید برای حل مسائل الاستودینامیک در حوزه فرکانس

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی، دانشگاه قم

2 سازمان صنایع دریایی ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، توسعه یک روش نیمه‌تحلیلی جدید به‌منظور آنالیز دینامیکی سدهای بتنی وزنی می‌باشد. در این روش، ماتریس‌های ضرایب دستگاه معادلات دیفرانسیل حاکم با استفاده از چندجمله‌ای‌های مرتبه بالای لاگرانژ (توابع نگاشت)، توابع شکل ویژه، روش انتگرال‌‌گیری عددی
Gauss-Lobatto- Legendre و روند تولید فرم انتگرالی با استفاده از روش باقی­مانده‌های وزن‌دار، به‌صورت قطری استخراج می‌شود. این امر و نیز گسسته‌سازی مسئله با یک بعد کم­تر از فضای اصلی، باعث کاهش قابل‌توجه حجم محاسبات نسبت به سایر روش‌ها می‌شود. در این پژوهش برای اولین بار به کمک ابزارهای مذکور، معادله حاکم بر مسائل الاستودینامیک با تحریک پایه (بار زلزله) در حوزه فرکانس با انتقال به فضای محلی استخراج و روند حل آن بیان شد. هم‌چنین به‌منظور سنجیدن توانایی و دقت روش حاضر در حل این دسته از مسائل، دو سد وزنی بتنی با مخزن خالی تحت تحریک هارمونیک پایه آنالیز گردید. مقایسه‌ نتایج این روش با سایر روش‌ها نشان می‌دهد که روش حاضر دارای دقتی بالا توأم با استفاده از حداقل درجات آزادی غیردرگیر برای آنالیز دینامیکی مسائل بزرگ‌مقیاس همچون سدها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a New Semi- Analytical Method for Solving Elastodynamic Problems in the Frequency Domain

نویسندگان [English]

  • Reza Babaee 1
  • Ehsan Jabbari 1
  • Mohsen Khosravi Babadi 2
1 Faculty of Engineering, University of Qom, Qom, Iran
2 Iran Marine Industries Organization
چکیده [English]

In this paper, a new semi-analytical method is developed for analyzing concrete gravity dams in the frequency domain. Among different numerical methods, the finite element method (FEM), the boundary element method (BEM), and the scaled boundary finite element method (SBFEM) are more popular. BEM requires basically reduced surface discretization and may be considered as an appealing alternative to FEM for elastodynamic problems but requires fundamental solution of the governing differential equations. Although coefficient matrices of BEM are much smaller than those of FEM, they are routinely non-positive definite, non-symmetric, and fully populated. The SBFEM combines the advantages of the FEM and the BEM. The SBFEM is a semi-analytical method for solving partial differential equations by transforming the governing partial differential equations to ordinary differential equations. In the SBFEM, similar to the BEM, the boundary of the problem’s domain is discretized, while no fundamental solution is required. A modified form of the SBFEM with diagonal coefficient matrices has been proposed (Fakharian amd Khodakarami, 2015) for solving elastodynamic problems in the time domain. In this study, the semi-analytical approach for solving elastodynamic problems in the frequency domain has been applied, the governing equations in local coordinate system has been developed and two concrete gravity dams with rigid foundations and empty reservoir have been analyzed under the earthquake harmonic load.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elastodynamic problems
  • Diagonal coefficient matrix
  • concrete gravity dam
  • Frequency domain
بابایی ر، "کاربرد روش معادلات مجزا برای حل مسئله اندرکنش سد و مخزن"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1392.
بابایی ر، خاجی ن، احمدی م ت، "توسعه روش معادلات مجزا برای محاسبه فشار هیدرودینامیک مخزن سدهای بتنی وزنی"، مجله عمران مدرس، 1394، 15، 41-52.
Boroomand B, Mossaiby F, “Dynamic solution of unbounded domains using finite element method: discrete Green's functions in frequency domain”, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2006, 67 (11), 1491-1530.
Canuto C, Hussaini MY, Quarteroni AM, Thomas Jr A, “Spectral methods in fluid dynamics”, Springer Science & Business Media, 2012.
Fakharian M, Khodakarami MI, “A Modified Decoupled Semi-Analytical Approach Based On SBFEM for Solving 2D Elastodynamic Problems”, World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering, 2015, 9 (2), 296-301.
Javaran SH, Khaji N, Moharrami H, “A dual reciprocity BEM approach using new Fourier radial basis functions applied to 2D elastodynamic transient analysis”, Engineering Analysis with Boundary Elements, 2011, 35 (1), 85-95.
Khaji N, Khodakarami MI, “A new semi-analytical method with diagonal coefficient matrices for potential problems”, Engineering Analysis with Boundary Elements, 2011, 35 (6), 845-854.
Khaji N, Khodakarami MI, “A semi-analytical method with a system of decoupled ordinary differential equations for three- dimensional elastostatic problems”, International Journal of Solids and Structures, 2012, 49 (18), 2528-2546.
Khaji N, Yazdani M, “Determination of stress intensity factors of 2D fracture mechanics problems through a new semi‐analytical method”, Fatigue & Fracture of Engineering Materials and Structures, 2016, 39 (4), 467-78.
Khodakarami MI, Khaji N, “Analysis of elastostatic problems using a semi-analytical method with diagonal coefficient matrices”, Engineering Analysis with Boundary Elements, 2011, 35 (12), 1288-1296.
Khodakarami MI, Khaji N, Ahmadi MT, “Modeling transient elastodynamic problems using a novel semi-analytical method yielding decoupled partial differential equations”, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2012, 213, 183-195.
Lin G, Wang Y, Hu Z, “An efficient approach for frequency‐domain and time‐domain hydrodynamic analysis of dam- reservoir systems”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 2012, 41 (13), 1725-1749.
Loureiro FS, Mansur WJ, “An efficient hybrid time-Laplace domain method for elastodynamic analysis based on the explicit Green’s approach”, International Journal of Solids and Structures, 2009, 46 (16), 3093-3102.
Mirzajani M, Khaji N, Khodakarami MI, “A new global nonreflecting boundary condition with diagonal coefficient matrices for analysis of unbounded media”, Applied Mathematical Modelling, 2016, 40 (4), 2845-2874.
Moghadaszadeh SO, Khaji N, “Development and application of a semi-analytical method with diagonal coefficient matrices for analysis of wave diffraction around vertical cylinders of arbitrary cross- sections”, Ocean Engineering, 2015, 110, 292-302.
Tsai CS, Lee GC, Ketter RL, “Solution of the dam-reservoir interaction problem using a combination of FEM, BEM with particular integrals”, Modal Analysis and Substructuring, Engineering Analysis with Boundary Elements, 1992, 9 (3), 219-232.
Xiao J, Ye W, Cai Y, Zhang J, “Precorrected FFT accelerated BEM for large‐ scale transient elastodynamic analysis using frequency‐ domain approach”, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2012, 90 (1), 116-134.
Yang ZJ, Deeks AJ, “A frequency- domain approach for modelling transient elastodynamics using scaled boundary finite element method”, Computational Mechanics, 2007, 40 (4), 725-738.
Yang ZJ, Zhang ZH, Liu GH, Ooi ET, “An h-hierarchical adaptive scaled boundary finite element method for elastodynamics”, Computers and Structures, 2011, 89 (13), 1417-1429.
Yang ZJ, Deeks AJ, Hao H, “A Frobenius solution to the scaled boundary finite element equations in frequency domain for bounded media”, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2007, 70 (12), 1387-1408.