کلیدواژه‌ها = شالوده عمیق
بررسی اندرکنش بین شالوده عمیق و تونل قطار شهری تحت بارهای لرزه‌ای

دوره 51.3، شماره 104، آبان 1400، صفحه 149-157

10.22034/jcee.2020.9813

واحد قیاسی؛ خسرو اسماعیلی؛ دانیال ارزجانی