کلیدواژه‌ها = ریزساختار
تأثیر ترکیب پسماندهای صنعتی و آهک بر رفتار هیدرومکانیکی رس‌ها

دوره 49.1، شماره 94، خرداد 1398، صفحه 97-108

10.22034/ceej.2019.8960

امیررضا گودرزی؛ حمیدرضا اکبری