تأثیر ترکیب پسماندهای صنعتی و آهک بر رفتار هیدرومکانیکی رس‌ها

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

چکیده

در پژوهش حاضر تأثیر استفاده توأم از ترکیب پسماندهای صنعت فولادسازی (شامل سرباره GGBS و BOFS) و آهک در شدت­بخشی فرآیند بهبود خصوصیات مهندسی مصالح رسی بررسی شد. بدین منظور مقادیر صفر تا 30 درصد وزنی آهک، سرباره و مخلوط آهک- سرباره، هریک به طور جداگانه به یک نمونه خاک نرم (عمدتاً کائولینیت) اضافه و پس از عمل­آوری، مجموعه­ای از آزمایش­های مختلف بزرگ­ساختاری و ریزساختاری صورت گرفت. نتایج به دست آمده مؤید آن است که در مقایسه با آهک، حضور سرباره به ویژه GGBS تأثیر اندکی بر مشخصات ژئومکانیکی خاک دارد. از طرفی، مشخص شد ترکیب آهک و سرباره (LAS) موجب کاهش شدید پتانسیل نگهداشت آب و کنترل نشست خاک شده و ظرفیت باربری را به طور قابل ملاحظه­ای افزایش می­دهد. به نحوی که مقاومت فشاری این سری از نمونه­ها بیش از 15 برابر رشد داشته و رفتار آنها به ویژه در زمان­های محدود نگهداری (کمتر از 7 روز) حتی نسبت به تثبیت با آهک تنها، تا 150% بهبود می­یابد. با استناد به طیف­های اشعه ایکس و آنالیزهای SEM-EDX، علت عملکرد مطلوب LAS به دلیل مصرف بهینه آهک برای رشد نانو ساختارهای سیمانی در سیستم خاک- افزودنی ارزیابی شد. در مجموع نتایج این مطالعه نشان می­دهد استفاده از ترکیب آهک و سرباره (به خصوص BOFS) گزینه مناسبی برای بهسازی رفتار رس­ها بوده که علاوه بر کاهش 75 درصدی مصرف آهک، زمان عمل­آوری را بیش از سه برابر کم کرده و کمک مؤثری به پسمانداری زائدات صنعتی در راستای حفظ محیط­زیست می­نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Lime-Slags Combination on the Hydro-Mechanical Behavior of Clayey Soils

نویسندگان [English]

  • Amir reza Goodarzi
  • Hamidreza Akbari
Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, Hamedan Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

In this study, the effects of two types of by-product materials resulting from the manufacture of iron including GGBS and BOFS on the hydro-mechanical performance of a lime-stabilized clayey soil were investigated. The results indicate that the addition of slag particularly of GGBS has a less impact on the soil engineering properties as compared to lime treatment. It was found that the lime-slag (LAS) combination decreases the water retention potential, controls the soil settlement and causes a considerable increase in the mechanical capacity. The composite clay sample containing LAS exhibits a better performance than that of lime-treated soil particularly at short time of curing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clayey soil
  • lime
  • slag
  • hydro-mechanical properties
  • micro-structure
Ahmed A, “Compressive strength and microstructure of soft clay soil stabilized with recycled bassanite”, Applied Clay Science, 2015, 104, 27-35.
Ahmed A, Issa UH, “Stability of soft clay soil stabilised with recycled gypsum in a wet environment”, Soils and Foundations, 2014, 54, 405-416.
Al-Mukhtar M, Khattab S, Alcover JF, “Microstructure and geotechnical properties of lime-treated expansive clayey soil”, Engineering Geology, 2012, 139, 17-27.
Al-Mukhtar M, Lasledj A, Alcover JF, “Behaviour and mineralogy changes in lime-treated expansive soil at 50 C”, Applied clay science, 2010, 50, 199-203.
ASTM, “Annual Book of ASTM Standard. American Society for Testing and Materials”, Philadelphia, 2006, 4.08.
Bian X, Wang ZF, Ding GQ, Cao YP, “Compressibility of cemented dredged clay at high water content with super-absorbent polymer”, Engineering Geology, 2016, 208, 198-205.
Celik E, Nalbantoglu Z, “Effects of ground granulated blastfurnace slag (GGBS) on the swelling properties of lime-stabilized sulfate-bearing soils”, Engineering Geology, 2013, 163, 20-25.
Chemeda YC, Deneele D, Christidis GE, Ouvrard G, “Influence of hydrated lime on the surface properties and interaction of kaolinite particles”, Applied Clay Science, 2015, 107, 1-13.
Chen Z, Xie J, Xiao Y, Chen J, Wu S, “Characteristics of bonding behavior between basic oxygen furnace slag and asphalt binder”, Construction and Building Materials, 2014, 64, 60-66.
Cokca E, Yazici V, Ozaydin V, “Stabilization of expansive clays using granulated blast furnace slag (GBFS) and GBFS-cement”, Geotechnical and Geological Engineering, 2009, 27, 489-499..
Cong M, Longzhu C, Bing C, “Analysis of strength development in soft clay stabilized with cement-based stabilizer”, Construction and Building Materials, 2014, 71, 354-362.
Do TN, Ou CY, Chen RP, “A study of failure mechanisms of deep excavations in soft clay using the finite element method”, Computers and Geotechnics, 2016, 73, 153-163.
Eisazadeh A, Kassim KA, Nur H, “Stabilization of tropical kaolin soil with phosphoric acid and lime”, Natural hazards, 2012, 61, 931-942.
EPA, “Process design manual: land application of municipal sludge, Municipal Environ”, Research laboratory, EPA-625/1-83-016, 1983.
Goodarzi AR, Akbari HR, Salimi M, “Enhanced stabilization of highly expansive clays by mixing cement and silica fume”, Applied Clay Science, 2016, 132, 675-684.
Goodarzi AR, Goodarzi S, Akbari HR, “Assessing geo-mechanical and micro-structural performance of modified expansive clayey soil by silica fume as industrial waste”, Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering, 2015, 39, 333-350.
Goodarzi AR, Movahedrad M, “Stabilization/ solidification of zinc-contaminated kaolin clay using ground granulated blast-furnace slag and different types of activators”, Applied Geochemistry, 2017, 81, 155-165.
Goodarzi AR, Salimi M, “Stabilization treatment of a dispersive clayey soil using granulated blast furnace slag and basic oxygen furnace slag”, Applied Clay Science, 2015, 108, 61-69.
Gu K, Jin F, Al-Tabbaa A, Shi B, Liu C, Gao L, “Incorporation of reactive magnesia and quicklime in sustainable binders for soil stabilization”, Engineering Geology, 2015, 195, 53-62.
Hillel D, “Introduction to Environmental Soil Physics", Elsevier, 2004, p. 494.
Horpibulsuk S, Rachan R, Suddeepong A, Liu M, Du YJ, “Compressibility of lightweight cemented clays”, Engineering Geology, 2013, 159, 59-66.
Jafari M, Esna-ashari M, “Effect of waste tire cord reinforcement on unconfined compressive strength of lime stabilized clayey soil under freeze-thaw condition”, Cold Regions Science and Technology, 2012, 82, 21-29.
Jeong Y, Oh JE, Jun Y, Park J, Ha JH, Sohn SG, “Influence of four additional activators on hydrated-lime [Ca(OH)2] activated ground granulated blast-furnace slag”, Cement and Concrete Composites, 2016, 65, 1-10.
Jha AK, Sivapullaiah PV, “Mechanism of improvement in the strength and volume change behavior of lime stabilized soil”, Engineering Geology, 2015, 198, 53-64.
Kamei T, Ahmed A, Ugai K, “Durability of soft clay soil stabilized with recycled Bassanite and furnace cement mixtures”, Soils and Foundations, 2013, 53, 155-165.
Lam LG, Bergado DT, Hino T, “PVD improvement of soft Bangkok clay with and without vacuum preloading using analytical and numerical analyses”, Geotextiles and Geomembranes, 2015, 43, 547-557.
Lu Y, Abuel-Naga H, Bouazza A, “Water retention curve of GCLs using a modified sample holder in a chilled-mirror dew-point device”, Geotextiles and Geomembranes, 2017, 45 (1), 23-28.
Obuzor GN, Kinuthia JM, Robinson RB, “Enhancing the durability of flooded low-capacity soils by utilizing lime-activated ground granulated blastfurnace slag (GGBS)”, Engineering Geology, 2011, 123, 179-186.
Poh HY, Ghataora GS, Ghazireh N, “Soil stabilization using basic oxygen steel slag fines”, Journal of Materials in Civil Engineering, 2006, 18, 229-240.
Seco A, Ramírez F, Miqueleiz L, García B, “Stabilization of expansive soils for use in construction”, Applied Clay Science, 2011, 51, 348-352.
Shibi T, Kamei T, “Effect of freeze-thaw cycles on the strength and physical properties of cement-stabilised soil containing recycled bassanite and coal ash”, Cold Regions Science and Technology, 2014, 106, 36-45.
Tsai CJ, Huang R, Lin WT, Wang HN, “Mechanical and cementitious characteristics of ground granulated blast furnace slag and basic oxygen furnace slag blended mortar”, Materials & Design, 2014, 60, 267-273.
Wang F, Wang H, Jin F, Al-Tabbaa, A, “The performance of blended conventional and novel binders in the in-situ stabilization solidification of a contaminated site soil”, Journal of hazardous materials, 2015, 285, 46-52.
Wijaya M, Leong EC, “Equation for unimodal and bimodal soil-water characteristic curves”, Soils and Foundations, 2016, 56, 291-300.
Yi Y, Gu L, Liu S, “Microstructural and mechanical properties of marine soft clay stabilized by lime-activated ground granulated blastfurnace slag”, Applied Clay Science, 2015, 103, 71-76.
Yim HJ, Kim JH, Han SH, Kwak HG, “Influence of Portland cement and ground-granulated blast-furnace slag on bleeding of fresh mix”, Construction and Building Materials, 2015, 80, 132-140.
Yoobanpot N, Jamsawang P, Horpibulsuk S, “Strength behavior and microstructural characteristics of soft clay stabilized with cement kiln dust and fly ash residue”, Applied Clay Science, 2017, 141, 146-156.