کلیدواژه‌ها = شمع
بهینه‌یابی طول شمع در پایدارسازی شیب‌های خاکی

دوره 49.2، شماره 95، شهریور 1398، صفحه 59-69

10.22034/ceej.2019.9298

محمد حاجی عزیزی؛ علی رضا مرادی؛ مسعود نصیری؛ احمدرضا مظاهری؛ حسن شرفی