مطالعه رفتار خاک در شیب‌های خاکی غیرمسلح و مسلح شده با شمع

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بناب

چکیده

در این مقاله تاثیر استفاده از شمع در پایداری و تغییر شکلهای ایجاد شده در شیب‌ها با استفاده از مدلهای فیزیکی و عددی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای بررسی الگوی تغییر شکل‌های ایجاد شده در شیب از روش تصویری PIV استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که وجود لایه نازکی از خاک ضعیف تاثیر عمده‌ای در سازوکار گسیختگی و پایداری شیب‌ها دارد. بر اساس مطالعات انجام یافته مشاهده گردید در شیب‌های همگن و چند لایه بهینه موقعیت قرارگیری شمع‌ها برای افزایش ضریب اطمینان پایداری در وسط شیب می‌باشد همچنین نتایج به دست آمده نشان می‌دهند بهینه موقعیت نصب شمع برای افزایش پایداری شیب متفاوت از بهینه موقعیت آن برای افزایش ظرفیت باربری پی‌های مستقر بر تاج شیب می‌باشد و در شیب‌هایی که در حالت اولیه بدون اعمال سربار ضریب اطمینان پایداری آنها بیشتر از یک می‌باشد بیشترین مقدار نسبت ظرفیت باربری برای پی‌های مستقر در تاج شیب (BCR)، برای شیب‌های همگن هنگامی به دست می‌آید که شمع‌ها بین وسط و تاج شیب نصب گردند. ولی بهینه موقعیت نصب شمع برای شیب‌های چند لایه با میان لایه ضعیف شیب‌دار، در نزدیکی تاج شیب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on Behavior of Piled and No-Piled Earth slopes

نویسندگان [English]

  • Hasan Sharafi 1
  • Yones Sojoudi 2
1 Engineering Faculty, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Engineering Faculty, Bonab University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In this paper, the feasibility of using piles to stabilize layered and homogenous earth slopes were studied. A set of physical modeling of foundations was performed adjacent to homogenous and layered slopes. The deformation pattern and shear strains of soil near slope and below surcharge load were studied. The effect of pile and soft soil layer locations on improvement ratio (safety factor of stabilized slope with pile / safety factor of the slope stability without piles), soil element displacement, slope stability and slip surface shape in homogenous and layered slope were investigated. The experimental and numerical results show, existence of thin layer of soft soil layer, has considerable effects on failure mechanism and stability of slope. Based on research results, it was found, the optimum location of pile for increasing slope stability was in middle of slope the test results showed that, for layered slopes, optimum location of pile for increasing bearing capacity of foundation which is located on slope crest is near slope crest. For homogenous slope optimum location of pile for increasing foundation bearing capacity was found between middle of slope and crest. Comparing piled and no piled slopes, showed in piled slope slip surface depth below the surcharge load are larger than no piled slope. Studies on soft soil layer effects on slope stability shows; Existence of soft soil layer has significant effect on slope stability, and critical failure surface obviously controlled by soft bound layer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pile
  • improvement ratio
  • PIV method
  • Physical Modeling
Adrian RJ, ‘‘Particle imaging techniques for experimental fluid mechanics’’, Annual Review of Fluidmechanics, 1991, 23 (1), 261-304.
Ashour M, Ardalan H, ‘‘Analysis of pile stabilized slope based on soil-pile interaction’’, Computer and Geotechnics, 2012, 39, 85-89.
Ashour M, Pilling P, Noriis G, ‘‘Lateral behaviour of pile groups in layerd soils’’, Journal Geotech Geoenviron Engineering ASCE 2004, 130 (6), 580-92.
Ausilio E, Conte E, Dente G, ‘‘Stability analysis of slopes reinforced with piles’’, Computers and Geotechnics, 2001, 28, 591-611.
Cai F, Ugai K, ‘‘Numerical analysis of the stability of a slope reinforced with piles’’, Soils and Foundations, 2000, 40 (1), 73-84.
Chenge YM, Lansivaara T, Wei WB, ‘‘Slope stability analysis by limit equilibrium and strength reduction methods’’, Coput Geotech, 2007, 34, 137-150.
Chow YK, ‘‘Analysis of piles used for slope stabilization’’, International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 1996, 20 (9), 635-646.
Dawson EM, Roth WH, Drescher A, ‘‘Slope Stability Analysis by Strength Reduction’’, Geotechnique, 1999, 49 (6), 835-840.
Earl E, Brabb, ‘‘The world landslide problem) Episodes’’, Episodes Journal of International Geoscience, 1991, 14 (1), 52-61.
Hassiotis S, Chameau JL, Gunaratne M, ‘‘Design method for stabilization of slopes with piles’’, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 1997, 123 (4), 314-323.
Hajialilue-Bonab M, AzarnyaShahgoli H, Sojoudi Y, ‘‘Soil deformation pattern around laterally loaded piles’’, Inernational Journal of Physical Modeling in Geotechnics, 2011, 11 (3), 116-125.
Hajialilue-Bonab M, Sojoudi Y, Anand JP, ‘‘Study of Strain Wedge Parameters for Laterally Loaded Piles’’, International Journal of Geomechanics, ASCE, 2013, 13 (2), 143-152.
Ito T, Matsui T, ‘‘Methods to estimate lateral force acting on stabilizing piles, Soils and Foundations’’, 1975, 15 (4), 43-60.
Ito T, Matsui T, Hong WP, ‘‘Extended design method for multi-row stabilizing piles against landslide’’, Soils and Foundations, 1982, 22 (1), 1-13.
Jeong S, Kim B, Won J, Lee J, ‘‘Uncoupled analysis of stabilizing piles in weathered slopes’’, Computers and Geotechnics, 2003, 30 (8), 671-682.
Kourkoulis R, Gelagoti F, Anastasopoulos I, Gazetas G, ‘‘Hybrid method for analysis and design of slope stabilizing piles’’, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2012, 138 (1), 1-14.
Kourkoulis R, Gelagoti F, Anastasopoulos I, Gazetas G. ‘‘Slope stabilizing piles and pile-groups: Parametric study and design insights’’, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2011, 137 (7), 663-678.
Poulos HG, ‘‘Design of reinforcing piles to increase slope stability’’, Canadian Geotechnical Journal, 1995, 32 (5), 808-818.
Sawwaf M, El ‘‘Experimental and numerical study of strip footing supported on stabilized sand slope’’, Geotechnical and Geological Engineering, 2010, 28, 311-323.
Sharafi H, Sojoudi Y, ‘‘Experimental and numerical study of pile-stabilized slopes under surface load condations’’, International Journal of Civil Engineering, 2016, 14 (4), 221-232.
Spiker EC, Gori PL, ‘‘National landslide hazards mitigation strategya framework for loss reduction’’, U.S. Geological Survey Circular, 2003, 1244, 4-13.
White DJ, Take WA, Bolton MD, ‘‘Soil deformation measurement using particle imagevelocimetry (PIV) and photogrammetry’’, Geotechnique 53, (7), 619-631.
Xinpo L, Xiangjun P, ‘‘Marte Gutierrez, Siming He. Optimal location of piles in slope stabilization by limit analysis’’, Acta Geotechnica, 2012, 7, 253-259.