نویسنده = بهرام نوایی نیا
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل خمشی صفحات مستطیلی ضخیم همسانگرد جانبی واقع بر بستر الاستیک دو پارامتری

دوره 49.3، شماره 96، پاییز 1398، صفحه 53-64

غزاله صمدی؛ بهرام نوایی نیا؛ پروانه ناطقی بابگی