دوره و شماره: دوره 46.4، شماره 85، زمستان 1395، صفحه 1-130 (زمستان 95) 
6. تحلیل ریسک احتمالاتی حوادث سیل با استفاده از تابع مفصل سه‌متغیره

صفحه 63-75

عثمان محمدپور؛ یوسف حسن زاده؛ احمد خدادادی؛ بهرام ثقفیان