مطالعه رفتار ورق‌های اتصال میانی در مهاربندهای 8 هم محور

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

در این تحقیق رفتار هیسترزیس ورق­های اتصال میانی 14 نمونه مهاربند 8 هم­محور مدل­سازی شدند. این مدل­ها در نرم­افزار ABAQUS ساخته شدند و تحلیل استفاده شده، از نوع استاتیکی غیر خطی بود. نحوه بارگذاری به صورت چرخه­ای انجام گرفت که در ابتدا به صورت اعمال بار و سپس شامل اعمال تغییر مکان به سازه شد. ورق­های اتصال با ضخامت مشخص ولی با ابعاد و شکل­های متفاوت به کار رفت. با استفاده از نتایج تحلیل­های انجام شده، رفتار هیسترزیس ورق­های اتصال به دست آمد و این رفتار با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردید و صحت انجام تحقیق توسط نرم­افزار آباکوس اثبات شد. سپس تعداد 14 نمونه ورق اتصال که از نظر شکل­پذیری و مقاومت دارای اهمیت بیشتری بودند، با هم مقایسه گردیدند. نتیجه نهایی این است که اگر چه وجود سخت کننده در ورق اتصال سبب افزایش مقاومت اتصال می­شود، ولی شکل­پذیری آن را کم می­کند؛ بنابر این افزودن سخت­کننده­های متعدد و بی­رویه در ورق اتصال توصیه نمی­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Behavior of Central Gusset Plate Connections on Inverted V-Braces

نویسندگان [English]

  • Moosa Mazloom
  • Vahid Salehi
Shahid Rajaee Teacher Training University
چکیده [English]

In this research, the hysteretic behavior of 14 inverted-V braces and their gusset plate connections subjected to inelastic cyclic loading is examined through analytical simulations. It was modeled in ABAQUS software and the analysis type was static nonlinear analysis. Gusset plates with a constant thickness but with different sizes and shapes were used. To verify the correctness of the analysis, hysteretic behavior of gusset plates obtained from analysis was compared with experimental results. This comparison showed the exactness of the modeling. Then 14 samples of more important gusset plates in terms of ductility and strength were compared. The final result is that although stiffener in the gusset plates increase the strength of connections, they reduce ductility; so, numerous and indiscriminate addition of stiffeners in gusset plates are not recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gusset plate
  • Hysteretic behavior
  • ABAQUS
[1]     Astaneh-Asl, A., "Seismic Behavior and Design of Gusset Plates for Braced Frames", Steel Tips, Structural Steel Education Council, Moraga, CA, 1998.
[2]     AISC, "Seismic Provisions for Structral Steel Buildings", Chicago (IL): American Institute of Steel Construction, US, 2005.
[3]     Walbridge, S. S., Grondin, G. Y., Cheng, J. J. R., "Gusset Plate Connections Under Monotonic and Cyclic Loading", Canadian Journal of Civil Engineering, 2005, 32, 981-95.
[4]     Cem, T., "Block Shear Failure of Gusset Plates with Welded Connections", Engineering Structures, 2007, 29, 11-20.
[5]     Bino, H. B. S., Gilbert, G. Y., Robert, D. G., "Tension and Shear Block Failure of Bolted Gusset Plates", Canadian Journal of Civil Engineering, 2006, 33, 395-408.
[6]     Aiken, L. D., Mahin, S. A., Uriz, P., "Large-Scale Testing of Buckling-Restrained Brace Frames", Proceedings of Japan Passive Control Symposium, Jpan, 2002.
[7]     Yam, M. C. H., Cheng, J. J. R., "Behavior and Design of Gusset Plate Connections in Compression", Journal of Constructional Steel Research, 2002, 58, 1143-1159.
[8]     Astaneh-Asl, A., Subhash, G. C., "Cyclic in-Plane Buckling of Double Angle Bracing", Journal of Structural Engineering, 1984, 110 (9), 2036-2055.
[9]     Rabinovitch, J. S., Cheng, J. J. R., "Cyclic Behavior of Steel Gusset Plate Connections", Department of Civil and Environmental Engineering, University of Alberta, 1993.
[10]   Brad, S. Tom, B., "Behavior of Square Hollow Structural Steel Braces with End Connections under Reversed Cyclic Axial Loading", Canadian Journal of Civil Engineering, 2003, 30, 745-753.
[11]   Gilberto, M. S., Jeffrey, P. A., Constantin, C., "Gusset Plate Connections to Circular Hollow Section Braces under Inelastic Cyclic Loading", Journal of Structural Engineering, 2008, 134 (7), 1252-1258.
[12]   Zhanga, W., Huanga, M., Zhanga, Y., Sunb, Y., "Cyclic Behavior Studies on I-Section Inverted V-Braces and their Gusset Plate Connections", Journal of Constructional Steel Research, 2010, 6, 407-420.
[13]   Jung-Han, Y., Charles, R. W., Dawn, L. E., "Analytical Performance Simulation of Special Concentrically Braced Frames", Journal of Structural Engineering, 2008, 134 (6), 881-889.
[14]   Dawn, L. E., Charles, R. W., David, H., Shawn, J., Brandon, K., "Improved Seismic Performance of Gusset Plate Connections", Journal of Structural Engineering, 2008, 134 (6), 890-901.
[15]   Jung-Han, Y., Dawn, L. E., Charles, R. W., "Influence of Connection Design Parameters on the Seismic Performance of Braced Frames", Journal of Constructional Steel Research, 2008, 64, 607-623.
[16]   Yamamoto, K., Akiyama, N., Okumura, T., "Buckling Strength of Gusseted Truss Joints", Journal of Structural Engineering, 1988, 114 (3), 575-590.
[17]   Crosti, C., Duthinh, D., "A Nonlinear Model for Gusset Plate Connections", Engineering Structures, 2014, 62-63, 135-147.
[18]   Cui, Y., Asada, H., Kishiki, S., Yamada, S., "Ultimate Strength of Gusset Plate Connections with Fillet Welds", Journal of Constructional Steel Research, 2012, 75, 104-115.
[19]   Rosenstrauch, P. L., Sanayei, M., Brenner, B. R., "Capacity Analysis of Gusset Plate Connections Using the Whitmore, Block Shear, Global Section Shear, and Finite Element Methods", Engineering Structures, 2013, 48, 543-557.
[20]   Chou, C. C., Chen, P. J., "Compressive Behavior of Central Gusset Plate Connections for a Buckling-Restrained Braced Frame", Journal of Constructional Steel Research, 2008, 65, 1138-1148.
[21]   Sheng, N. a., Yam, C. H. B., Iu, V. P. C., "Analytical Investigation and the Design of the Compressive Strength of Steel Gusset Plate Connections", Journal of Constructional Steel Research, 2001, 58, 1473-1493.
]22[  قلعه­نوی، م.، در محمدی طوسی، م. ج.، "بررسی رفتار غیر خطی اتصالات صفحات بادبندی در تراز فونداسیون"، مجموعه مقالات پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد، اردیبهشت ۱۳۸۹.
]23[  آقاکوچک، ع. ا.، قلمی­فرد، ا.، "بررسی رفتار ورق­های اتصال و مهاربندی فولادی همگرا تحت اثر بارهای یکنواخت و چرخه­ای"، مجموعه مقالات چهارمین کنگره ملی عمران، دانشگاه تهران، اردیبهشت ۱۳۸۷.
]24[  معرفت، م. ص.، خان­محمدی، م.، خسروی، م.، علاقه­بندیان، ر.، "مطالعه آزمایشگاهی رفتار لرزه­ای تیرهای بتن مسلح در ساختمان­های نیمه مهندسی تحت اثر بارهای رفت و برگشتی و یک طرفه"، نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران، 1384، 39 (3)، 403-413.
]25[  " نشریه 264، آیین­نامه اتصالات در سازه­های فولادی"، 1384.
]26[  دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، "مبحث دهم مقررات ملی ساختمان"، 1387.