بررسی پایداری لرزه‏ای قوس‏های آجری ایرانی

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رامسر

2 دانشکده فنی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

سابقه استفاده از فرم سازه‏ای قوس در ایران به هزاران سال می‏رسد. قوس از اجزای ‏بنیادین در معماری ایران است. ‏دیگر سیستم‏های سازه‏ای نظیر طاق و گنبد از قوس‏ها بدست آمده است. قوس‏ها، طاق‏ها و گنبدهای مصالح بنایی توجه و حیرت بسیاری از محققان را در طول قرن‏ها برانگیخته و امروزه مطالعات ویژه‏ای در این زمینه در حال انجام است. این فرم‏ها در بناهای تاریخی و خطوط ریلی و جاده‏ای بسیاری از کشورهای دنیا قابل مشاهده است. در این ‏تحقیق، ‏پایداری انواع ‏قوس‏های ایرانی تحت وزن‏، سربار و زلزله ‏ارزیابی شده است. پرکاربردترین قوس‏های ایرانی پس از مدل‏سازی هندسی در نرم‏افزار AutoCAD‏، برای مدل‏سازی اجزای محدود‏ به محیط نرم‏افزار‏ANSYS  ‏انتقال یافت. تحلیل استاتیکی، ارتعاش آزاد و دینامیکی خطی و غیرخطی بر روی مدل اجزای محدود انجام شده است. برای تحلیل دینامیکی‏ از 3 شتاب‏ نگاشت تکان قوی استفاده شده است. پس از مقایسه نتایج تحلیل‏های گفته شده، مشخص شده است که قوس‏های سهمی باربری مناسبی نسبت به دیگر قوس‏ها دارند همچنین زمان و نحوه فروپاشی قوس‏ها و محل ترک‏های اولیه بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on the Seismic Stability of Persian Brick Arches

نویسندگان [English]

  • Majid Pouraminian 1
  • Arjhang Sadeghi 2
  • Somayeh Pourbakhshian1 1
1 Islamic Azad University - Ramsar Branch
2 Civil Engineering Department, Azerbaijan Shahid Madani University

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Seismic stability
  • Persian arches
  • FE modeling
  • Seismic vulnerability
  • Non-linear analysis
  • ANSYS
]1[      زمرشیدی، ح.، "طاق و قوس در معماری ایران"، تهران مؤسسه کیهان، 1367
[2]        Gilbert, M. "Masonry Arches, Vaults and Domes", Engineering and Computational Mechanics, 2010, 163, 123-124.
[3]        Kumarci, K., Khosravyan, P., Mahmodic, I., Ziaied, A., Koohi, M., "Optimum Shape in Brick Masonry Arches under, Dynamic Loads by Cellular Automata", Journal of Civil Engineering (IEB), 2009, 37 (1), 73-90.
[4]        Boothby, T. E., "Manual for Assessment of Load-Bearing URM Buildings", PennsylvaniaStateUniversity, 2006.
[5]        Hejazi., M. M., "Historical Buildings of Iran, the Architecture and Structure", Southampton, UK, 1997.
[6]        Pouraminian, M., Sadeghi, A., "Assessment of Seismic Behavior of the Historical Structures (Case Study: Tabriz Citadel)", 1st ICSR, Tabriz, Iran, 20-22 October, 2008.