بررسی تأثیر چسبندگی- لغزش بر ترک‌خوردگی تیرهای بتن‌آرمه با استفاده از مدل‌های شبکه‌ای

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 آزاد اسلامی واحد مراغه، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مراغه

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

چکیده

در ارزیابی ترک­خوردگی قطعات بتن­آرمه، مقاومت چسبندگی میلگرد به بتن به عنوان عامل تأثیرگذار در نظر گرفته می‎شود. به منظور بررسی اثر چسبندگی- لغزش بر فاصله ترک و نحوه انتشار ترک در تیرهای بتن­آرمه، چهار مدل چسبندگی- لغزش (CEB-FIP، Farra، Den و Bigaj و (  Haskett و همکاران) که بر مبنای نتایج مطالعات تجربی قبلی به دست آمده‎اند در تحلیل­های عددی به کار گرفته شده و مورد مقایسه قرار می­گیرند. در این مطالعه از مدل­های شبکه‎ای (Lattice)، که بر اساس معیار ترک­خوردگی توسعه یافته و با بهره­گیری از اصول مکانیک شکست بسط یافته‎اند، استفاده شده است. یک تیر بتن­آرمه با استفاده از عناصر شبکه­ای معادل، توسط نرم­افزار ABAQUS مدل­سازی شده و روند شروع و پخش ترک به صورت گسترش خرابی المان­های میله­ای بتن، نشان داده شده است. در این مدل، میلگردها به صورت المان­های میله‎ای که با فنرهای غیر خطی به المان­های بتن متصل می‎شوند مدل­سازی شده­اند. این نوع مدل شبکه­ای، علاوه بر افزایش سرعت تحلیل، به خوبی قادر است انواع گسیختگی­های ترد و یا شکل­پذیر را  نمایش دهد. نتایج تحلیل­ها نشان می‎دهند که مدل­های مختلف چسبندگی- لغزش، می‎توانند بر تعیین فاصله، عرض، نحوه انتشار ترک و موضعی شدن خرابی تأثیرگذار باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Bond-Slip on Cracking of RC Beams Utilizing Lattice Models

نویسندگان [English]

  • Hamid Shojaeifar 1
  • Masood Farzam 2
1 Faculty of Civil Engineering, Young Researchers and Elite Club, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh
2 Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lattice model
  • Fracture mechanics
  • Crack propagation
  • Bond-slip relationship
[1]        Hawkins, N. M., "The Role of Fracture Mechanics in Conventional Reinforced Concrete Design", In Shah, S. P., editor, Application of Fracture to Cementitious Composites, NATO Advanced Research Workshop, Evanston, IL, USA, 1984, pp 639-666.
[2]        ACI Committe 446, "Fracture Mechanics of Concrete: Concepts, Models and Determination of Material Properties", American Concrete Institute, 1992.
[3]        Ngo, D., Scordelis, A. C., "Finite Element Analysis of Reinforced Concrete Beams", Journal of ACI, 1967, 64 (3), 152-163.
[4]        Rashid, Y. R., "Ultimate Strength Analysis of Prestressed Concrete Pressure Vessels", Nuclear Engineering and Design, 1968, 7 (4), 334-344.
[5]        Bazant, Z. P., Ozbolt, J., "Nonlocal Microplane Model for Fracture, Damage, and Size Effect in Structures", ASCE Journal of Engineering Mechanics, 1990, 116 (11), 2485-2505.
[6]        Schlangen, E., Van Mier, J. G. M., "Experimental and Numerical Analysis of Micromechanisms of Fracture of Cement-Based Composites", Cement and Concrete Composites, 1992, 14 (2), 105-118.
[7]        De Groot, A. K., Kusters G. M. A., Monnier T., "Numerical Modelling of Bond-slip Behavior", Concrete Mechanics, 1981, 26 (1B), 6-38.
[8]        SIMULIA, "ABAQUS Version 6.11-3", Dassault Systemes, 2011.
[9]        Chen, G., Baker, G., "Energy Approach to Numerical Modeling of Crack Spacing in Reinforced Concrete", Recent advances in computational science and engineering, H. P. Lee and K. Kumer.eds., Imperial College Press, Singapore, 2002, pp 569-572.
[10]     Chen, G., Baker, G., Hunt, G. W., "Computational Approach to Localization Using Global Energy Minimization", Computers & Structures, 2000, 78 (4), 529-536.
[11]     Ciampi, V., Eligehausen, R., Bertero, V. V., Popov, E. P., "Analytical Model for Deformed-Bar Bond under Generalized Excitations", Transactions of IABSE Colloquium on Advanced Mechanics of Reinforced Concrete, Delft, Netherlands, 1981.
[12]     CEB-FIP, "CEB-FIP Model Code 1990: Design Code", London: T Telford, 1993.
[13]     Farra, B., "Influence of Concrete Strength and Bond to Reinforcement on Cracking (in French)", PhD Thesis, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, 1995.
[14]     Den Ujil, J., Bigaj, A. J., "A Bond Model for Ribbed Bars Based on Concrete Loaded in Compression," Heron, 1996, 41 (3), 201-226.
[15]     Akkermann, J., "Rotationsverhalten von Stahlbeton Rahmenecken," PhD Thesis, Institut fuer Massivbau und Baustofftechnologie, Universitaet Karlsruhe, 2001.
[16]     Haskett, M., Oehlers, D. J., Mohammed Ali, M. S., "Local and Global Bond Characteristics of Steel Reinforcing Bars", Engineering Structures, 2008, 30 (2), 376-383.
[17]     Hrennikoff, A., "Solutions of Problems of Elasticity by the Framework Method", Journal of Applied Mechanics, 8, 169-175.
[18]     Niwa, J., Choi, I. C., Tanabe, T., "Analytical Study for Shear Resisting Mechanism Using Lattice Model", Concrete Library of JSCE, 1995, No. 26, pp 95-109.
[19]     Chen, G., Baker, G., "Influence of Bond Slip on Crack Spacing in Numerical Modeling of Reinforced Concrete", Journal of Structural Engineering, 2003, 129 (11), 1514-1521.
[20]     Miki, T., "Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Structures Subjected to Seismic Loads by Using Three-Dimensional Lattice Model", PhD Thesis, Department of Civil Engineering, University of Tokyo, 2004.
[21]     Kim, K., Bolander, J. E., Lim, Y., M., "Failure Simulation of RC Structures under Highly Dynamic Conditions using Random Lattice Models", Computers & Structures, 2013, 125, 127-136.
[22]     Bazant, Z. P., Oh, B. H., "Crack Band Theory for Fracture of Concrete", International Conference on Materials and Structures RILEM, Paris, France, February, 1983, pp 155-177.
[23]     Leonhardt, Walther, "Shear Tests on Single Span Reinforced Concrete Beams Wrestle with and Without Shear Reinforcement", German Committee for Reinforced Concrete, 1962.