موضوعات = راه
مقایسه تعداد لایه‌های تجزیه موجک تصویر به منظور کلاس‌بندی تمام‌خودکار بافت خرابی‌های روسازی آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

10.22034/jcee.2022.46583.2044

رضا شهابیان مقدم؛ سید علی صحاف؛ ابوالفضل محمدزاده مقدم