کلیدواژه‌ها = الگوی جریان
بررسی اثر سازه هوادهی بر الگوی جریان و قدرت جریان ثانویه و توزیع تنش برشی در قوس ملایم 90 درجه

دوره 52.4، شماره 109، بهمن 1401، صفحه 215-224

10.22034/jcee.2020.11225

پری ملکی؛ جواد احدیان؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ منوچهر فتحی مقدم؛ انتون اشلایز


مقایسه و شبیه‌سازی الگوی جریان در قوس 90 درجه ملایم با استفاده از مدل‌های CCHE2D و SRH-2D

دوره 47.1، شماره 86، خرداد 1396، صفحه 11-19

علی آرمان؛ جواد ظهیری؛ پریا فتاحی؛ سارا قنبری