کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی مونت‌کارلو
تخصیص سرمایه‌گذاری در شبکه حمل و نقل بر مبنای قابلیت اطمینان

دوره 44.3، شماره 76، آذر 1393، صفحه 89-97

افشین شریعت مهیمنی؛ شیده احتشام راد؛ محسن بابایی