کلیدواژه‌ها = مدیریت زیست‌محیطی
ارزیابی اثرات زیست‌محیطی شهرک صنعتی هادی‌شهر (مطالعه موردی)

دوره 44.2، شماره 75، شهریور 1393، صفحه 95-103

محمد مسافری؛ اکبر غلام پور؛ پرویز نوروز؛ رضا روشن