کلیدواژه‌ها = پیش تنیدگی
مقاوم‌سازی تیرهای بتن‌آرمه با CFRP پیش‌تنیده به روش نصب در نزدیک سطح

دوره 52.2، شماره 107، شهریور 1401، صفحه 129-138

10.22034/jcee.2021.38528.1916

عباس میرزا محمدی؛ علیرضا محمد جعفری صادقی؛ حسن افشین