کلیدواژه‌ها = بتن آرمه
ارزیابی پارامترهای خوردگی آرماتورها جهت تحلیل احتمالاتی تیرهای بتن مسلح

دوره 47.2، شماره 87، شهریور 1396، صفحه 89-99

بهروز کشته گر؛ آرش محمدی فارسانی؛ حسین علی رهدار


بررسی رفتار برشی تیرهای بتن مسلح حاوی الیاف فولادی موج‏ دار

دوره 42.2، شماره 67، شهریور 1391، صفحه 41-51

مرتضی نقی پور؛ مهدی نعمت زاده؛ رضا عباس زاده؛ مرتضی حسینعلی بیگی