کلیدواژه‌ها = دوام
بررسی پدیده پیرشدگی در مخلوط‏ های آسفالتی

دوره 43.1، شماره 70، خرداد 1392، صفحه 71-77

---

سیدعباس طباطبایی؛ حسن زیاری؛ منصور ایارده


تأثیر نانو‏سیلیس بر خصوصیات مکانیکی و دوام بتن

دوره 42.1، شماره 66، خرداد 1391، صفحه 35-45

شبنم فیروزمکان؛ علی اکبر رمضانیانپور؛ تقی عبادی؛ حامد بهرامی