کلیدواژه‌ها = مدل عددی SRH-2D
مقایسه و شبیه‌سازی الگوی جریان در قوس 90 درجه ملایم با استفاده از مدل‌های CCHE2D و SRH-2D

دوره 47.1، شماره 86، خرداد 1396، صفحه 11-19

علی آرمان؛ جواد ظهیری؛ پریا فتاحی؛ سارا قنبری