کلیدواژه‌ها = ضریب دبی
پیش‌بینی ضریب دبی در سرریز نیلوفری با گرداب‌شکن‌های هرمی با استفاده از مدل فیزیکی

دوره 49.4، شماره 97، اسفند 1398، صفحه 93-104

10.22034/ceej.2020.9095

فرزانه صیادزاده؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ حسین صدقی؛ امیر خسروجردی


بررسی آزمایشگاهی تغییرات ضریب دبی و افت انرژی در سرریز- دریچه استوانه‌ای با حرکت قائم

دوره 44.4، شماره 77، اسفند 1393، صفحه 65-78

ارمغان سوری؛ محسن مسعودیان؛ اسماعیل کردی؛ کلاوس راتچر