نویسنده = ���������� ���������� ��������
ارزیابی بهسازی زیستی خاک‌های آلوده به روغن موتور

دوره 52.1، شماره 106، خرداد 1401، صفحه 41-53

10.22034/jcee.2020.9812

محمدتقی بلوری بزاز؛ جعفر بلوری بزاز


تحلیل کشسان- مومسان پی پوسته‌ای نواری تاشده وارون بر روی خاک ماسه‌ای

دوره 47.4، شماره 89، اسفند 1396، صفحه 15-26

کیهان ساجدی؛ جعفر بلوری بزاز؛ محمد رضایی پژند