نویسنده = عیسی شوش پاشا
بررسی آزمایشگاهی اثر توأمان تسلیح و تثبیت بر رفتار برشی ماسه بابلسر

دوره 49.4، شماره 97، اسفند 1398، صفحه 83-91

10.22034/ceej.2020.8444

عیسی شوش پاشا؛ حمید رضا نجاتی نمین


بررسی اثر زئولیت بر مقاومت برشی خاک ماسه‌ای بابلسر، تثبیت‌ شده با سیمان

دوره 49.1، شماره 94، خرداد 1398، صفحه 89-96

10.22034/ceej.2019.8959

عیسی شوش پاشا؛ مجتبی عباسی؛ حسین ملاعباسی


تأثیر میزان تراکم خاک در رفتار لرزه‌ای شمع در نهشته‌های مستعد روانگرایی حین زلزله

دوره 46.1، شماره 82، خرداد 1395، صفحه 25-36

میلاد سعیدی؛ مهدی دهستانی؛ عیسی شوش پاشا