نویسنده = ���������� ��������
مدلسازی چندگامه پدیده های هیدروکلیماتولوژیکی با استفاده از مدل فصلانه موجک- شبکه عصبی

دوره 52.2، شماره 107، شهریور 1401، صفحه 139-150

10.22034/jcee.2020.16962.1418

حسام نجفی؛ وحید نورانی؛ الناز شرقی؛ علیرضا بابائیان امینی