نویسنده = �������������� ��������
بررسی کارگذاری مانع‌های متوالی روی مشخصات و کنترل بدنه جریان غلیظ

دوره 48.3، شماره 92، آذر 1397، صفحه 87-95

سید زانیار نیکخواه؛ سیدمحمود کاشفی‌پور؛ مهدی دریائی


مطالعه آزمایشگاهی تأثیر زبری بر روی پروفیل‌های سرعت و غلظت بدنه جریان غلیظ رسوبی

دوره 45.4، شماره 81، اسفند 1394، صفحه 19-28

مهدی دریائی؛ سیدمحمود کاشفی‌پور؛ مهدی قمشی