بررسی کارگذاری مانع‌های متوالی روی مشخصات و کنترل بدنه جریان غلیظ

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22034/ceej.2018.8242

چکیده

امروزه بخش عظیمی از حجم مفید مخازن سدها به واسطه رسوب­گذاری از بین می­رود. عامل اصلی رسوب­گذاری در مخازن سدها جریان غلیظ می‌باشد. جریان غلیظ، جریانی است که بین دو سیال، به دلیل اختلاف چگالی آن­ها به وجود می­آید. لذا شناخت این پدیده و ارائه راه‌کارهایی به منظور مهار آن امری ضروری می‌باشد. در تحقیق حاضر 4 حالت مختلف از کارگذاری 3 مانع متوالی به منظور کنترل جریان غلیظ مورد بررسی قرار گرفته است. ارتفاع موانع با 3 نسبت از ارتفاع بدنه جریان غلیظ و به صورت 1، 75/0، 5/0 =  در نظر گرفته شد (  که  ارتفاع مانع و  ارتفاع بدنه جریان غلیظ است). در 3 حالت از کارگذاری موانع، ارتفاع آن‌ها یکسان و در حالت چهارم سه مانع به صورت صعودی با اندازه­های مذکور در مقابل جریان قرار داده شد. آزمایش‌ها در 3 شیب صفر، 5/1 و 5/2 درصد، با غلظت20 گرم بر لیتر (  5/1013= (  و دبی ثابت 1 لیتر بر ثانیه انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که به کار بردن مانع‌های متوالی بر روی پروفیل‌های سرعت و غلظت تأثیرگذار است. همچنین بیشترین درصد مهار دبی بدنه جریان غلیظ در شرایط شیب صفر درصد و 1=  به میزان 63 درصد و کم­ترین آن در شرایط شیب 5/2 درصد و 5/0=  و به میزان 22 درصد حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Installation Consecutive Obstacles on the Characteristics and Controlling of Density Current Body

نویسندگان [English]

  • Seyed Zaniyar Nikkhah 1
  • Seyed Mahmoud Kashefipour 2
  • Mehdi Daryaee 1
1 Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Faculty of Water Sciences and Engineering, University of Shahid Chamran
چکیده [English]

Density current is the most important factor of sediment transport in the dam reservoirs. Density current is the current which is caused by density difference between two fluids on the acceleration of gravity. The effective acceleration of gravity acting on the flow, which is known as driving force for density flow is expressed as follows:

کلیدواژه‌ها [English]

  • Density current body control
  • Consecutive obstacles
  • Velocity profile
  • Concentration profile
دریائی م، "بررسی آزمایشگاهی تأثیر هم زمان زبری و مانع روی کنترل جریان غلیظ"، رساله دکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1393.
دریائی م، کاشفی­پور س م، قمشی م، "بررسی اثر مانع و زبری در کنترل جریان غلیظ رسوبی"، نشریه دانش آب و خاک، 1393، 24 (4)، 1-9.
دریائی م، کاشفی­پور س م، قمشی م، "مطالعه آزمایشگاهی تأثیر زبری بر روی پروفیل­های سرعت و غلظت بدنه جریان غلیظ رسوبی"، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست، 1394، 45 (4)، 19-28.
قربانی مقدم ع ا، قمشی م، "ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻏﻠﻴﻆ ﻧﻤﮑﻲ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻧﻊ­ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ­ﺍﻱ ﺷﮑﻞ"، ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺁﺏ ﺍﻳﺮﺍﻥ، 1394، 9 (3)، 111-120.
Altinakar MS, Graf, WH, Hopfinger EJ, “Flow structure in turbidity currents”, Journal of Hydraulic Research, 1996, 34 (5), 713-718.
Asghari Pari SA, Kashefipour SM, Ghomeshi M, “An experimental study to determine the obstacle height required for the control of subcritical and supercritical gravity currents”, European Journal of Environmental and Civil Engineering, 2017, 21 (9), 1080-1092.
Ellison TH, Turner JS, “Turbulent entrainment in stratified flows”, Journal of Fluid Mechanic, 1959, 6 (3), 423-448.
Ho HC, Lin YT, “Gravity currents over a rigid and emergent vegetated slope”, Advances in Water Resources, 2015, 76, 72-80.
Hosseini SA, Shamsai A, Ataie-Ashtiani B, “Synchronous measurements of the velocity and concentration in low density turbidity currents using an Acoustic Doppler Velocimeter”, Flow Measurement and Instrumentation, 2006, 17 (1), 59-68.
Long RR, “Blocking effects in flow over obstacles”, Tellus 22, 1970, 471-480.
Morris SA, Alexander J, “Changes in flow direction at a point caused by obstacles during passage of a density current”, Journal of Sedimentary Research, 2003, 73, 621-629.
Oehy CD, Schleiss AJ, “Control of turbidity currents in reservoirs by solid and permeable obstacles”, Journal of Hydraulic Engineering, 2007, 133 (6), 637-648.
Oehy CD, De Cesare G, Schleiss AJ, “Effect of inclined screen on turbidity current”, Journal of Hydraulic Research, 2010, 48 (1), 81-90.
Varjavand P, Ghomeshi M, Dalir AH, Farsadizadeh D, Gorgij AD, “Experimental observation of saline underflows and turbidity currents, flowing over rough beds”, Canadian Journal of Civil Engineering, 2015, 42 (11), 834-844.