نویسنده = اباذر اسمعلی عوری
برآورد تغذیه طبیعی آبخوان دشت اردبیل با استفاده از روش CRD

دوره 53.1، شماره 110، خرداد 1402، صفحه 115-124

10.22034/jcee.2021.37698.1893

حسین غفاری؛ علی رسول زاده؛ مجید رئوف؛ اباذر اسمعلی عوری


برآورد تغذیه‌ طبیعی آب زیرزمینی با استفاده از روش WTF (مطالعه موردی: آبخوان دشت اردبیل)

دوره 48.1، شماره 90، خرداد 1397، صفحه 43-52

10.22034/ceej.2018.7576

حسین غفاری؛ علی رسول زاده؛ مجید رئوف؛ اباذر اسمعلی عوری