نویسنده = ������������ ����������
بررسی عملکرد میکروجلبک در بخش های مختلف تصفیه خانه فاضلاب با به کارگیری آنالیز آماری

دوره 52.3، شماره 108، آذر 1401، صفحه 195-201

10.22034/jcee.2019.9254

الهام قائمی؛ عبدالرضا کرباسی؛ بهنوش امین زاده گوهرریزی