نویسنده = محمد قاضی نژاد
تأثیر تراکم طولی و عرضی در آلودگی ناشی از ترافیک در محیط GIS (مطالعه موردی: شهر مشهد)

دوره 44.2، شماره 75، شهریور 1393، صفحه 69-79

محمد شکوهیان؛ روزبه شاد؛ محمد قاضی نژاد