نویسنده = مرضیه صادقیان آق کندی
بررسی عملکرد الگوریتم‌های Kstar و GPR در مدل‌سازی شاخص خشکسالی هواشناسی RDI (مطالعه موردی: شرق حوضه دریاچه ارومیه)

دوره 54.1، شماره 114، اردیبهشت 1403

10.22034/ceej.2023.55292.2225

مرضیه صادقیان آق کندی؛ حسین رضایی؛ کیوان خلیلی؛ فرشاد احمدی