نویسنده = ���������������� ��������
محاسبه ی عمق جریان خروجی از محیط متخلخل درشت دانه با جریان شعاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.22034/jcee.2022.51354.2139

جلال صادقیان؛ هادی نوروزی؛ جلال بازرگان